Frederiksoord – Postkantoor

Frederiksoord - van Swietenlaan 14-16
Frederiksoord- van Swietenlaan 14-16. Het pand kort na oplevering. Jaartal: 1902-1903. Bron: P. Oosterhof, Assen

Het pand, dat al lang niet meer in gebruik is als postkantoor, werd in maart 1901 aanbesteed voor 18352 gulden en gegund aan Alb. Ooiman te Leeuwarden.
Het is gebouwd in 1902 en herbergde ook de telefoon en telegraafdienst.
Nadat de postfunctie in 1992 was beëindigd heeft het gebouw diverse gebruikers gehad.

Frederiksoord - van Swietenlaan 14-16
Het gevelschild
Jaartal: 4 juni 2014.
Bron: M.G.N. Krijnen

Een overzicht van de directeuren/kantoorhouders van het postkantoor

PeriodeFotoNaam
1902 -1907Hüpscher H JHendricus J. Hüpscher
1907-1907K. de Haan
1907-1923Maarten Dalmeijer
1925-1939Romke Jacobs van der Woude
1939-1968Harm Oostindie
1969-1976IJme Smid
1977-1983Fedde Haisma
1983-1992Geertje Haisma-Cats

Chronologisch overzicht van de PTT diensten in Frederiksoord. In de periode 1902-1923 is er spraken van een echt postkantoor. In de andere periodes lijkt er alleen sprake te zijn van een hulppostkantoor.

DatumGegevens
1 juli 1861Vestiging van een hulppostkantoor. Of dat in dit pand was is onduidelijk
1 november 1889Vestiging van een rijkstelefoonkantoor met beperkte dienst, ressorterend onder Wolvega.
Na 5 oktober 1905 is het een hulptelegraafkantoor. Of het dit pand betreft is niet duidelijk.
1900Door de Maatschappij van Weldadigheid wordt kosteloos een terrein afgestaan waarop een postgebouw zal worden gesticht.
1901Wijziging en uitbreiding van de diensttijd op het rijkstelefoonkantoor op werkdagen.
1 maart 1902Vervanging van het hulppostkantoor door een postkantoor.
1 april 1902Het postkantoor wordt ingedeeld in de 8e klasse.
5 oktober 1905 Na deze datum wordt het rijkstelefoonkantoor ‘hulp-telegraafkantoor’ genoemd.
Het rijkstelefoonkantoor was er ten behoeve van de telegraafdienst voor het telefonisch doorgeven van telegrammen.
Een dergelijk kantoor werd rijkstelefoonkantoor genoemd, terwijl er van openbaar telefoonverkeer nog geen sprake was.
25 mei 1910Vestiging van een hulptelefoonkantoor, in aansluiting op Steenwijk.
16 mei 1917Vervanging van het hulptelegraaf- en -telefoonkantoor door een rijkstelegraaf- en -telefoonkantoor in vereniging met het bestaande postkantoor.
1917Het telegraafkantoor wordt ingedeeld in de 8e klasse.
16 juni 1923Vervanging van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor door een hulppost-, – telegraaf- en -telefoonkantoor, dat voor de postdienst ressorteert onder Noordwolde en voor de telegraaf- en telefoondienst onder Steenwijk.
1 maart 1930 Vanaf deze datum ressorteert het hulpkantoor voor de post- dienst onder Steenwijk.
7 mei 1940Indienststelling van de automatische (Siemens F) telefoon- centrale, met het telefoonkantoor Zwolle als kantoor van beheer en het post-telegraafkantoor als controlekantoor.
29 maart 1966 om
13.00 uur
Indienststelling van de nieuwe telefooncentrale Zorgvlied als ondercentrale van Frederiksoord.
Overbrenging van ongeveer 60 aansluitingen van het net Frederiksoord (woonplaats Zorgvlied) naar de nieuwe centrale onder wijziging van hun telefoonnummer.
Tegelijkertijd worden van de abonnees die aangesloten blijven op de centrale Frederiksoord (woonplaatsen Frederiksoord en Vledder)
de 3-cijferige telefoonnummers gewijzigd in 4-cijferige door voor het bestaande nummer het cijfer 1 te plaatsen.
26 april 1972Vervanging van de Siemens F-telefooncentrale door een Philips UR VB.
1 januari 1986Overbrenging van het hulppostkantoor met bestelling van het ressort van het postdistrict Leeuwarden naar het post- district Zwolle.
1 maart 1987Omzetting van het hulppostkantoor met bestelling in een postkantoor categorie II met bestelling.
19 oktober 1992De eigen vestiging wordt omgezet in een postagentschap aan de Hoofdweg, Nijensleek, dit in het kader van het vestigingenbeleid van PTT Post. Dit was in de toenmalige winkel van Verhagen.
Gegevens: Saskia Spiekman, bibliothecaris Museum voor Communicatie/Beeld en Geluid, Den Haag

Laatste aanpassing: 7 njuni 2024