Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze wet regelt de bescherming van persoonsgegevens. Omdat de historische vereniging ’t Fledder Kerspel persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt, is deze wetgeving ook op haar van toepassing.

Eén van de eisen die de AVG stelt is de aanwezigheid van een privacyverklaring. Deze privacyverklaring moet de leden en donateurs helder en transparant duidelijk maken welke persoonsgegevens door de vereniging worden bewaard, waarvoor ze worden gebruikt en wie ze kan inzien. Ook moet duidelijk zijn welke rechten de leden hebben m.b.t. de opgeslagen persoonsgegevens.

Identiteit van de vereniging

Naam van de vereniging’t Fledder Kerspel
Opgericht                              25 februari 2003
KvK nummer      04069678
Correspondentieadres          Vledderweg 32, 8381 AD Vledder
e-mail secretaris@t-fledderkerspel.nl

Welke persoonsgegevens worden bewaard

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • datum lidmaatschap
 • bankrekeningnummer (alleen bij automatische incasso van de contributie)

Doel waarvoor deze gegevens worden bewaard

De vereniging bewaard bovenstaande gegevens om:

 • haar leden het verenigingsorgaan Kerspel Stokkies en de jaarkalender te kunnen toesturen;
 • met haar leden/donateurs schriftelijk en per e-mail te kunnen communiceren over haar activiteiten;
 • met haar leden/donateurs telefonisch contact op te kunnen nemen in voorkomende gevallen;
 • inzicht te hebben in de leeftijdsopbouw van het ledenbestand;
 • de contributie te kunnen incasseren.

Toegankelijkheid

Enkel de bestuursleden van de vereniging hebben toegang tot de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden niet gedeeld met c q. verstrekt aan externe partijen.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden voor de duur het lidmaatschap bewaard. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de betreffende persoonsgegevens, met uitzondering van naam, lidnummer, aanvangsdatum en einddatum lidmaatschap verwijderd.

Rechten van de leden/donateurs

De leden/donateurs hebben het recht:

 • op inzage, rectificatie of wissen van hun gegevens;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens;
 • na eerder gegeven toestemming tot verkrijging van de gegevens, deze toestemming in te trekken;
 • klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens

Het mag duidelijk zijn dat de vereniging de persoonsgegevens van haar leden/donateurs nodig heeft voor haar functioneren. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk post (uitnodigingen, Kerspel Stokkies, Jaarkalender, e.d.) te versturen of contributie te kunnen innen. Met het niet verstrekken van de persoonsgegevens kan feitelijk geen sprake zijn van lidmaatschap.

Vragen

Voor vragen over deze privacyverklaring of het bewaren, verwerken of gebruiken van persoonsgegevens kan altijd contact worden opgenomen met de secretaris van de vereniging, bij voorkeur via secretaris@t-fledderkerspel.nl

Vledder, 2 mei 2018