Familie H.C Brouwer – H.C Gaastra

Harmen Cornelis Brouwer wordt geboren op 25 december 1838 in Paterswolde. Vader Abraham Brouwer is medicinair doctor. Moeder Johanna Geertruida Amelia Lamping is zonder afzonderlijk beroep.

Hij trouwt op 28 oktober 1866 met Henriëtte Coenradine Gaastra in Ooststellingwerf.
In 1876 komt hij naar Frederiksoord in de functie van geneesheer.

Gezin

Er worden een aantal kinderen geboren:

  • Johanna Geertruida Amelia Brouwer (7 september 1867, Oldeberkoop)
  • Agatha Brouwer (18 oktober 1871 , Dalen)
  • Abraham Harmen Cornelis (31 oktober 1875 Dalen)

Geneesheer

In 1876 wordt Brouwer aangesteld als geneesheer van de Maatschappij van Weldadigheid. Voor die tijd is hij al als arts 3 jaar werkzaam geweest in Odoorn, 6 jaar in Oldeberkoop en 6 jaar in Dalen.
Hij volgde geneesheer Hendericus Lambertus Antonie Wijnne op bij de Maatschappij.
Hij begon in 1876 op een aanvangssalaris van fl 1200,- per jaar. Hij is de laatste arts die in volledige dienst van de Maatschappij van Weldadigheid was. 
Naast zijn functie als geneesheer is hij in 1893 ook lid van de commissie geworden die belast is met het toezicht op de rijks lagere scholen in de koloniën van Weldadigheid


Op 1 april 1910 krijgt hij eervol ontslag en wordt hij opgevolgd door H. A. Veltman.

In de Opregte Steenwijker Courant van 4 september 1909 staat het verslag van het verhandelde in de openbare vergadering van den Raad der gemeente Vledder – van den 26 augustus 1909:
Met ’t oog op het aan den heer H.C. Brouwer, geneeskundige der Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord wegens hooge leeftijd verleend eervol ontslag, wordt besloten:
1. Genoemden geneeskundige, met ingang van den datum, waarop zijn opvolger in functie treedt, te ontheffen van de armenpractijk, doodschouw en vaccinatie, onder dankbetuiging voor de vele aan de gemeente bewezen diensten.
2. Den heer Directeur der Maatschappij van Weldadigheid te berichten dat de gemeente Vledder genegen is te benoemen tot gemeentegeneesheer,
belast met de armenpraktijk, vaccinatie, doodschouw, schoolbezoeking met bijlevering van geneesmiddelen, een en ander nader te regelen bij instructie, tegen een vaste belooning van fl 500,– per jaar en onder voorwaarde dat bij de benoeming van den geneesheer overleg moet worden gepleegd met den Raad.
3. Burg. en Wethouders op te dragen ten spoedigste een instructie voor dien ambtenaar te vaststelling aan te bieden.

Huis Westerbeek

In de periode 1893-1910 woont hij op huis Westerbeek.

Erica

In de periode 1891 tot 1912 is hij beschermheer van de toneelvereniging Erica.

Overlijden

Henriëtte Coenradine Gaastra overlijdt op 26 januari 1910 in Vledder. Harmen Cornelis overlijdt op 17 februari 1912.

Overlijden H.C. Gaastra
Bron: Delpher – Opregte Steenwijker Courant,
29 januari 1910
Overlijden H.C. Brouwer
Bron: Delpher- Provinciale Drentsche en Asser Courant,
19 februari 1912


Ze liggen begraven op de begraafplaats in Wilhelminaoord.

Graf Fam Brouwer
Graf Familie Brouwer Jaartal: 28 juni 2024

Laatste aanpassing: 29 juni 2024